AKCE: Pořiďte si vyvýšený záhon, pískoviště nebo lehátko se slevou až 15 %

Max Color imitace chrom 400 ML

Chromová barva ve spreji dodá předmětům ten správný lesk a charakter vzácného kovu.
Položka byla vyprodána…
Dostupnost Momentálně nedostupné
Možnosti doručení
Kód: BL02
369 Kč 305 Kč bez DPH
Max Color imitace chrom 400 ML

Chromová barva ve spreji dodá předmětům ten správný lesk a charakter vzácného kovu.

 

Bezpečnostní upozornění

bezpečnostní upozornění

 
H222+H229: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362: Kontaminovaný oděv svlékněte.
P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 

 

Kategorie: Barvy, laky a příslušenství pro vaše DIY projekty
Hmotnost: 0.15 kg
Šířka: 6 cm
Povrch: Lakovaný
Výška: 15 cm
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

barvy-a-laky-hostivar

125 let se Barvy a Laky Hostivař plně věnují prodeji, výrobě a vývoji barev, laků, ředidel a technických kapalin. Jsme ryze česká společnost s českým vlastníkem a primárně podporujeme zaměstnanost v ČR.