Máte dotaz? +420 605 337 238 (po–pá 7:30–15:30)

0 0 Kč

Celkem0 Kč

Nakupte ještě za 2 000 Kč pro dopravu zdarma!

Vyberte si v kategorii s drobnými radostmi
Košík je prázdný

Hledáte inspiraci?

Máte dotaz? Náš tým Vám poradí

+420 605 337 238 (po–pá 7:30–15:30) info@cistedrevo.cz

Doprava zdarma od 2 000 Kč
Možnosti dopravy a platby
Lazurol S1002 univerzální lesklý lak 0,75 L

Tento produkt si aktuálně prohlíží 8 lidí

Lazurol S1002 univerzální lesklý lak 0,75 L

Univerzální syntetický lak na dřevo zvýrazňující jeho kresbu. Vytváří trvalou, dekorativní ochrannou vrstvu odolnou na otěr, která chrání dřevo před poškozením.

219 Kč bez DPH 181 Kč

1 kus SKLADEM 19. 5. u vás.

Možnosti dopravy
Nelze objednat více kusů, než máme skladem.
Model:BL16

Popis

Univerzální syntetický lak na dřevo zvýrazňující jeho kresbu. Vytváří trvalou, dekorativní ochrannou vrstvu odolnou na otěr, která chrání dřevo před poškozením.

 

Použití
- Podklad: dřevo, dřevovláknité desky, kov
- Prostředí: interiér, exteriér
- Příklady: dřevěné obložení stěn a stropů, kovových doplňků, dřevěná a  kovová zábradlí

 

Pracovní postup
Před použitím lak důkladně rozmíchejte! Lak se neředí, pro aplikaci štětcem je dodáván již v aplikační viskozitě. Lak se nanáší  na předem připravený podklad.

 

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečné látky
Uhlovodíky,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), Uhlovodíky, C9 – C11, n- alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu. Obsahuje butanonoxim a bis (2-ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

 

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208: Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226: Hořlavá kapalina a páry.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501: Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 


Parametry

Hmotnost:
750 g
Povrch:
Šířka:
Výška:

Máte dotaz? Náš tým Vám poradí

+420 605 337 238 (po–pá 7:30–15:30) info@cistedrevo.cz

#cistedrevo_cz na Instagramu

Sledujte nás
 

Přihlaste se k odběru speciálních akcí a novinek

Pohlídejte si zajímavé rady a tipy ze světa dřevotvorby. Buďte s námi součástí přírody.